วันที่ 31 มกราคม 2566 กศน.ตำบลวังทอง ได้ดำเนินการประชุมชี้แจ้ง รายชื่อตัวแทนหน่วยงานตาม MOUและคัดเลือกตำแหน่งประธาน รองประธาน เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ของ ศส.ปชต. และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลวังทอง โดยมีการคัดเลือกให้นายบุญหลง เจริญสุข กำนันตำบลวังทอง เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ นายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ ครู คศ1 และนายนัทธพงศ์ ตามวงค์ ครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานในการแต่งตั้งคณะกรรม ณ กศน.ตำบลวังทอง นายนัทธพงศ์ ตามวงค์ ครูอาสาฯ/ภาพ นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง/รายงาน