วันที่ 5 มกราคม2565 กศน.ตำบลวังทองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชดเชยสัปดาห์ที่ 9 ระดับประถม ม.ต้น และม.ปลายวิชาลูกเสือกศน. ครูอธิบายเนื้อหาให้นักศึกษา มอบหมายใบงาน ใบความรู้ และให้ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสัปดาห์ ที่10 โดยสอบวัดผลกลางภาคเรียนสำหรับนักศึกษาที่มาพบกลุ่มเป็นบางส่วน บางวิชาแบบ Onsite และOnline