วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อให้ความรู้นักศึกษา กศน. ได้แก่ 1.โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนรู้ 2.การเทียบโอนผลการเรียน การวัดผล ประเมินผลการเรียน การประเมินคุณธรรม การจบหลักสูตร การขอจบ การรับวุฒิบัตร 3.ช่องทางการเรียนรู้ กศน.อำเภอวังเหนือ เว็บไซต์ ,ช่อง Kid-pen channel,การใช้แอพพลิเคชั่น สถานศึกษาปลอดภัย (MOE safety center) ณ ห้องประชุมฮอมฮัก กศน.อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง