วันที่24-25 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษากศน.ตำบลวังทอง ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ กศน.อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอวังเหนือ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการนักศึกษา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติด ณ กศน.อำเภอวังเหนือ โดยมีนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ เป็นประธานเปิด โดยมีนศ.ตำบลวังทองร่วมกิจกรรมจำนวน 12 คน


 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครูกศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมายจาก นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดกิจกรรมโครงการอบรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร ณ บ้านเมืองตึงเหนือ โดยมีนายบุญหลง เจริญสุข กำนันตำบลวังทองเป็นประธาน ในการเปิดกิจกรรมและมีนางวนิดา วรรณศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้ร่วมกิจกรรม21คน


 

วันที่11-18กุมภาพันธ์ 2564 กศน.ตำบลวังทอง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรช่างประปา ณ กศน.ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ เป็นผู้เปิดโครงการ และมีนายภราดร มุ่งตรง เป็นวิทยากรให้ความรู้