วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.ตำบลวังทองพบกลุ่มสัปดาห์ที่17 ระดับประถมวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 3 ม.ต้น และม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษในชีวิต ประจำวัน ทบทวนเนื้อหาให้นศ.ฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์
 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วม โครงการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุม ฯ เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชครู และบุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานด้านระบบประกันคุณภาพ ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง