วันที่ 19-21 กันยายน 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ นายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ และนางสาวนันทะณี ยามเลย ครูกศน.ตำบลวังทองเข้าร่วมโครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางโดยมีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และบุคลการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จำนวน 49 คน โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นวิทยากรอย่างดียิ่งจาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอแม่เมาะ และอำเภอวังเหนือ ข้าราชการจาก กศน.อำเภอห้างฉัตรและอำเภอสบปราบ ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2565 ณ โรงแรมทรีธารา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

วันที่ 17-18 กันยายน 2565 กศน.ตำบลวังทอง สังกัด กศน.อำเภอวังเหนือ นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยในวันที่ 17 กันยายน 2565 ได้รับการนิเทศกองอำนวยการและสนามสอบ ผ่านการประชุมทางวีดีโอออนไลน์และการลงพื้นที่ จาก นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
 

วันที่ 15 ก.ย. 65 กศน.ตำบลวังทองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่18 แนะแนวการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 แจ้งตารางสอบ และจัดสนามสอบ


 

Best practice 1-65 เรื่อง การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร ทฤษฎีใหม่ (การเลี้ยงไส้เดือน)