วันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 นางสาวนันทะณี ยามเลยครู กศน.ตำบลวังทอง และ นายกตัญญู ปงลังกา ครูผู้สอนคนพิการ ได้รับมอบหมาย จากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดโครงการพัฒนาสังคมชุมชน หลักสูตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านปงถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวสกาวรัตน์ พรมลาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 22 คนเป็นชาย 6 คนหญิง 16 คน โดยวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 และ ได้ร่วมกันทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในครัวเรือนและแจกผู้ร่วมงานและภาคีเครือข่าย นางสาวนันทะณี ยามเลย ครูกศน.ตำบลวังทอง/รายงาน


 

วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 นางสาวนันทะณี ยามเลยครู กศน.ตำบลวังทอง และ นายกตัญญู ปงลังกา ครูผู้สอนคนพิการ ได้รับมอบหมาย จากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดโครงการพัฒนาสังคมชุมชน หลักสูตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุธารทอง ตองตึง บ้านเมืองตึงใต้ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายพรชัย ชัยดายันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 21 คนเป็นชาย 4 คนหญิง 17 คน โดยวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 และ ได้ร่วมกันทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในครัวเรือนและแจกผู้ร่วมงานและภาคีเครือข่าย นางสาวนันทะณี ยามเลย ครูกศน.ตำบลวังทอง/รายงาน


 

วันที่ 21 เดือนมกราคม 2564 กศน.วังทองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 11 มกราคม 2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา โดยมี นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และนางสาวสุทธิลักษณ์ อินทรอัมพร นักวิชาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์การนิเทศเพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นความพร้อมในการจัดการศึกษาของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563