ประกาศสรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข120 ช่วง ตำบลแม่นาเรือ- ตำบลวังเหนือ


 

กศน.ตำบลวังทอง รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สนใจสมัคร ติดต่อได้ที่ครูนันทะณี ยามเลย โทร 0623707517


 

วันที่ 5 เมษายน 2566 นำโดย นางสาวจิรภา โทกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ คณะ ได้มาประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามองค์ประกอบ กศน.ตำบล ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย Good Teacher (ครูดี) Good Place Best-Check in (สถานที่ สภาพแวดล้อมดี) Good Activities (กระบวนการเรียนรู้ดี) Good Partnership (ภาคีเครือข่ายดี) และ Good Innovation (นวัตกรรมดี) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง กศน.ตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นต้นแบบให้กับ กศน.ตำบลในระดับพื้นที่อื่น ณ กศน.ตำบลวังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง