วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ศกร.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมายจากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สกร.อำเภอวังเหนือ ให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน โครงการเรียนรู้วิถีชุมชนคนปงถ้ำ ปงทอง จำนวน 5 ชั่วโมง โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดทำแผนชุมชนแห่งการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรและฐานการเรียนรู้การหล่อพระพุทธ มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านปงถ้ำและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านปงทอง ณ บ้านปงถ้ำหมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง โดยมีนายอินตา มั่งมูล นายกอบต.ตำบลวังทอง ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเสน่ห์ ซองดีเป็นวิทยากรให้ความรู้ นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง/รายงาน


 

วันที่16กุมภาพันธ์2567 กศน.ตำบลวังทองจัดการเรียนการสอนวิชาวัสดุศาสตร์ ให้นักศึกษาทำใบงานและค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต