วันที่15มิย.66 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5 ระดับประถมวิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานระดับม.ต้นและม.ปลาย


 

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายเคลื่อนที่ ณ บ้านสารภี หมู่ที่ 6 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรแซนวิชไส้ทะลัก จำนวน5ชั่วโมง ณ บ้านสารภี หมู่ที่ 6 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 7 คน