วันที่15มิย.66 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5 ระดับประถมวิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานระดับม.ต้นและม.ปลาย