วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ศกร.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมายจากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สกร.อำเภอวังเหนือ ให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน โครงการเรียนรู้วิถีชุมชนคนปงถ้ำ ปงทอง จำนวน 5 ชั่วโมง โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดทำแผนชุมชนแห่งการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรและฐานการเรียนรู้การหล่อพระพุทธ มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านปงถ้ำและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านปงทอง ณ บ้านปงถ้ำหมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง โดยมีนายอินตา มั่งมูล นายกอบต.ตำบลวังทอง ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเสน่ห์ ซองดีเป็นวิทยากรให้ความรู้ นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง/รายงาน


 

วันที่16กุมภาพันธ์2567 กศน.ตำบลวังทองจัดการเรียนการสอนวิชาวัสดุศาสตร์ ให้นักศึกษาทำใบงานและค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต 

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ศกร.ตำบลวังทองจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาศิลปศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาค้นคว้าใบงานจากหนังสือเรียน สื่ออินเทอร์เน็ต และทำใบงาน 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายเกียรติพงษ์ จักจุ่ม นักวิชาการศึกษา ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้แก่ 1)ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 2)1กศน.ตำบล1นวัตกรรม 3)1กศน.ตำบล1อาชีพ 4)ความภาคภูมิใจที่ประสบความสำเร็จ และ การขับเคลื่อนตามแนวทางปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้แก่ 1)1กศน.ตำบล1นวัตกรรม 2)1กศน.ตำบล1อาชีพ 3)การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4)1กศน.ตำบล1ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ณ สกร.อำเภอวังเหนือ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ และ ศกร.ตำบล ทั้ง 8 แห่ง โดยมี นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ ให้การต้อนรับ
 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ได้แก่พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สกร.อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง


 

วันที่ 23 พ.ย.2566 พบกลุ่มนักศึกษาตำบลวังทอง ประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2566
 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอวังเหนือปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2566 และมอบวุฒิบัตรสำหรับนักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมฮอมฮัก สกร.อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรมดังนี้ - ชี้แจงหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 -การเทียบโอนผลการเรียน -การวัดผลประเมินผล -การจบหลักสูตร -กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต(กพช.) -ตรวจสุขภาพนักศึกษา