วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.ตำบลวังทองพบกลุ่มสัปดาห์ที่17 ระดับประถมวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 3 ม.ต้น และม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษในชีวิต ประจำวัน ทบทวนเนื้อหาให้นศ.ฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์
 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วม โครงการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุม ฯ เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชครู และบุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานด้านระบบประกันคุณภาพ ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
 

วันที่ 31 มกราคม 2566 กศน.ตำบลวังทอง ได้ดำเนินการประชุมชี้แจ้ง รายชื่อตัวแทนหน่วยงานตาม MOUและคัดเลือกตำแหน่งประธาน รองประธาน เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ของ ศส.ปชต. และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลวังทอง โดยมีการคัดเลือกให้นายบุญหลง เจริญสุข กำนันตำบลวังทอง เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ นายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ ครู คศ1 และนายนัทธพงศ์ ตามวงค์ ครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานในการแต่งตั้งคณะกรรม ณ กศน.ตำบลวังทอง นายนัทธพงศ์ ตามวงค์ ครูอาสาฯ/ภาพ นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง/รายงาน

 วันที่ 12 มกราคม 2566 ครูกศน.ตำบลวังทอง เยี่ยมบ้านนักศึกษา เนื่องในสัปดาห์วันครู ครั้งที่67 ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักความห่วงใยระหว่างศิษย์และครู รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครู ผู้ปกครองและนักศึกษา 

วันที่ 12 มกราคม 2566 กศน.ตำบลวังทอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 11 ระดับประถม วิชาภาษาอังกฤษ พต 11001 ครั้งที่ 3 ระดับม.ต้น รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ครั้งที่ 1 ระดับม.ปลาย รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 ครั้งที่ 3 และสอบวัดผลระหว่างภาคเรียนทั้ง 3 ระดับ ,##ระดับประถม สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาทักษะการประกอบอาชีพ วิชาศิลปศึกษา วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง และวิชาลูกเสือ กศน. @@ระดับม.ต้น สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง ศาสนาและหน้าที่พลเมือง วิชาลูกเสือ กศน. และประวัติศาสตร์ชาติไทย $$ระดับม.ปลายสอบ สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาทักษะการขยายอาชีพ วิชาศิลปศึกษา วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง วิชาวรรณกรรมท้องถิ่น”ค่าว วิชาลูกเสือ กศน. และวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย