วันที่ 23 พ.ย.2566 พบกลุ่มนักศึกษาตำบลวังทอง ประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2566