วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง สกร.อำเภอวังเหนือ ได้รับมอบหมายจาก นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ ให้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา และเพื่อให้ผู้นิเทศภายในสถานศึกษาสามารถ นำความรู้ ความเ... ดูเพิ่มเติม