วันที่ 21 พฤศจิกายน 256 นางสาวนันทะณี ยามเลย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดลำปางเป็นประธาน ณ หอประชุมร่มไทร สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง