วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ศกร.ตำบลวังทองจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาศิลปศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาค้นคว้าใบงานจากหนังสือเรียน สื่ออินเทอร์เน็ต และทำใบงาน