วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอวังเหนือปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2566 และมอบวุฒิบัตรสำหรับนักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมฮอมฮัก สกร.อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรมดังนี้ - ชี้แจงหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 -การเทียบโอนผลการเรียน -การวัดผลประเมินผล -การจบหลักสูตร -กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต(กพช.) -ตรวจสุขภาพนักศึกษา