วันที่ 31 มกราคม 2566 กศน.ตำบลวังทอง ได้ดำเนินการประชุมชี้แจ้ง รายชื่อตัวแทนหน่วยงานตาม MOUและคัดเลือกตำแหน่งประธาน รองประธาน เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ของ ศส.ปชต. และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลวังทอง โดยมีการคัดเลือกให้นายบุญหลง เจริญสุข กำนันตำบลวังทอง เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ นายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ ครู คศ1 และนายนัทธพงศ์ ตามวงค์ ครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานในการแต่งตั้งคณะกรรม ณ กศน.ตำบลวังทอง นายนัทธพงศ์ ตามวงค์ ครูอาสาฯ/ภาพ นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง/รายงาน

 วันที่ 12 มกราคม 2566 ครูกศน.ตำบลวังทอง เยี่ยมบ้านนักศึกษา เนื่องในสัปดาห์วันครู ครั้งที่67 ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักความห่วงใยระหว่างศิษย์และครู รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครู ผู้ปกครองและนักศึกษา 

วันที่ 12 มกราคม 2566 กศน.ตำบลวังทอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 11 ระดับประถม วิชาภาษาอังกฤษ พต 11001 ครั้งที่ 3 ระดับม.ต้น รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ครั้งที่ 1 ระดับม.ปลาย รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 ครั้งที่ 3 และสอบวัดผลระหว่างภาคเรียนทั้ง 3 ระดับ ,##ระดับประถม สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาทักษะการประกอบอาชีพ วิชาศิลปศึกษา วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง และวิชาลูกเสือ กศน. @@ระดับม.ต้น สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง ศาสนาและหน้าที่พลเมือง วิชาลูกเสือ กศน. และประวัติศาสตร์ชาติไทย $$ระดับม.ปลายสอบ สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาทักษะการขยายอาชีพ วิชาศิลปศึกษา วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง วิชาวรรณกรรมท้องถิ่น”ค่าว วิชาลูกเสือ กศน. และวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย


 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านปงทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ให้บริการหนังสือแก่ประชาชนที่มารับบริการในร้านค้า ภายในบ้านหนังสือชุมชน มีหนังสือที่หลากหลายมีการเวียนสื่อหนังสือโดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านประจำหมู่บ้าน

 

วันที่ 5 มกราคม2565 กศน.ตำบลวังทองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชดเชยสัปดาห์ที่ 9 ระดับประถม ม.ต้น และม.ปลายวิชาลูกเสือกศน. ครูอธิบายเนื้อหาให้นักศึกษา มอบหมายใบงาน ใบความรู้ และให้ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสัปดาห์ ที่10 โดยสอบวัดผลกลางภาคเรียนสำหรับนักศึกษาที่มาพบกลุ่มเป็นบางส่วน บางวิชาแบบ Onsite และOnline
 

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 กศน.ตำบลวังทองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบพบกลุ่มสัปดาห์ที่8 @ระดับประถม รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 1 เรื่องพุทธประวัติและประวัติศาสนาในประเทศไทย #ระดับม.ต้น วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 1 เรื่องหลักการอยู่ร่วมกันตามวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม @ระดับ ม.ปลาย รายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น ค่าว ครั้งที่1 เรื่องการอ่านและเขียนอักษรธัมม์ล้านนาที่เป็นประโยค ครูกับนักศึกษาร่วมอภิปรายและอธิบายเนื้อหาให้นักศึกษาเข้าใจและให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตและมอบหมายใบงานให้นักศึกษาทำ