วันที่ 12 มกราคม 2566 ครูกศน.ตำบลวังทอง เยี่ยมบ้านนักศึกษา เนื่องในสัปดาห์วันครู ครั้งที่67 ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักความห่วงใยระหว่างศิษย์และครู รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครู ผู้ปกครองและนักศึกษา 

วันที่ 12 มกราคม 2566 กศน.ตำบลวังทอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 11 ระดับประถม วิชาภาษาอังกฤษ พต 11001 ครั้งที่ 3 ระดับม.ต้น รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ครั้งที่ 1 ระดับม.ปลาย รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 ครั้งที่ 3 และสอบวัดผลระหว่างภาคเรียนทั้ง 3 ระดับ ,##ระดับประถม สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาทักษะการประกอบอาชีพ วิชาศิลปศึกษา วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง และวิชาลูกเสือ กศน. @@ระดับม.ต้น สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง ศาสนาและหน้าที่พลเมือง วิชาลูกเสือ กศน. และประวัติศาสตร์ชาติไทย $$ระดับม.ปลายสอบ สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาทักษะการขยายอาชีพ วิชาศิลปศึกษา วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง วิชาวรรณกรรมท้องถิ่น”ค่าว วิชาลูกเสือ กศน. และวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย


 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านปงทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ให้บริการหนังสือแก่ประชาชนที่มารับบริการในร้านค้า ภายในบ้านหนังสือชุมชน มีหนังสือที่หลากหลายมีการเวียนสื่อหนังสือโดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านประจำหมู่บ้าน

 

วันที่ 5 มกราคม2565 กศน.ตำบลวังทองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชดเชยสัปดาห์ที่ 9 ระดับประถม ม.ต้น และม.ปลายวิชาลูกเสือกศน. ครูอธิบายเนื้อหาให้นักศึกษา มอบหมายใบงาน ใบความรู้ และให้ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสัปดาห์ ที่10 โดยสอบวัดผลกลางภาคเรียนสำหรับนักศึกษาที่มาพบกลุ่มเป็นบางส่วน บางวิชาแบบ Onsite และOnline
 

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 กศน.ตำบลวังทองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบพบกลุ่มสัปดาห์ที่8 @ระดับประถม รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 1 เรื่องพุทธประวัติและประวัติศาสนาในประเทศไทย #ระดับม.ต้น วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 1 เรื่องหลักการอยู่ร่วมกันตามวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม @ระดับ ม.ปลาย รายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น ค่าว ครั้งที่1 เรื่องการอ่านและเขียนอักษรธัมม์ล้านนาที่เป็นประโยค ครูกับนักศึกษาร่วมอภิปรายและอธิบายเนื้อหาให้นักศึกษาเข้าใจและให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตและมอบหมายใบงานให้นักศึกษาทำ
 

วันที่15 ธันวาคม 2565 กศน.ตำบลวังทองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่7 แบบOn site และOn hand **ระดับประถม รายวิชาศิลปศึกษาเรื่องทัศนศิลป์พื้นบ้าน **ระดับ ม.ต้นวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องหลักธรรมในแต่ละศาสนาที่ทำให้อยู่ร่วมกับศาสนาอื่นได้อย่างมีความสุข ****ระดับ ม.ปลาย วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ครูอธิบายเนื้อหาให้นักศึกษาเข้าใจและให้นักศึกทำใบงานและค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต