วันที่ 12 มกราคม 2566 กศน.ตำบลวังทอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 11 ระดับประถม วิชาภาษาอังกฤษ พต 11001 ครั้งที่ 3 ระดับม.ต้น รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ครั้งที่ 1 ระดับม.ปลาย รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 ครั้งที่ 3 และสอบวัดผลระหว่างภาคเรียนทั้ง 3 ระดับ ,##ระดับประถม สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาทักษะการประกอบอาชีพ วิชาศิลปศึกษา วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง และวิชาลูกเสือ กศน. @@ระดับม.ต้น สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง ศาสนาและหน้าที่พลเมือง วิชาลูกเสือ กศน. และประวัติศาสตร์ชาติไทย $$ระดับม.ปลายสอบ สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาทักษะการขยายอาชีพ วิชาศิลปศึกษา วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง วิชาวรรณกรรมท้องถิ่น”ค่าว วิชาลูกเสือ กศน. และวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย