วันที่ 25 พย.2565 กศน.ตำบลวังทอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4 รายวิชาทักษะพัฒนาอาชีพ ม.ต้น รายวิชาทักษะขยายอาชีพ ม.ปลายและประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ระดับม.ต้นและม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565