วันที่ 18 พย.2565 กศน.ตำบลวังทองพบกลุ่ม สัปดาห์ที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษระดับประถม ม.ต้น และม.ปลาย -ระดับประถมให้นศ.ฝึกอ่านพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ -ระดับม.ต้นให้นักศึกษาฝึกอ่านประโยคภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและคำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสาร -ระดับม.ปลายให้นักศึกษาค้นคว้าหาคำศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา ให้นักศึกษาค้นคว้าจากใบความรู้ แหละอินเทอร์เน็ตและทำใบงาน