วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ติดตั้งข้อมูลเชื่อมโยงการให้บริการสื่อสารข้อมูล ณ กศน.ตำบลวังทอง