วันที่ 22 ธันวาคม 2565 กศน.ตำบลวังทองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบพบกลุ่มสัปดาห์ที่8 @ระดับประถม รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 1 เรื่องพุทธประวัติและประวัติศาสนาในประเทศไทย #ระดับม.ต้น วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 1 เรื่องหลักการอยู่ร่วมกันตามวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม @ระดับ ม.ปลาย รายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น ค่าว ครั้งที่1 เรื่องการอ่านและเขียนอักษรธัมม์ล้านนาที่เป็นประโยค ครูกับนักศึกษาร่วมอภิปรายและอธิบายเนื้อหาให้นักศึกษาเข้าใจและให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตและมอบหมายใบงานให้นักศึกษาทำ