กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านปงทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ให้บริการหนังสือแก่ประชาชนที่มารับบริการในร้านค้า ภายในบ้านหนังสือชุมชน มีหนังสือที่หลากหลายมีการเวียนสื่อหนังสือโดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านประจำหมู่บ้าน