วันที่15 ธันวาคม 2565 กศน.ตำบลวังทองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่7 แบบOn site และOn hand **ระดับประถม รายวิชาศิลปศึกษาเรื่องทัศนศิลป์พื้นบ้าน **ระดับ ม.ต้นวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องหลักธรรมในแต่ละศาสนาที่ทำให้อยู่ร่วมกับศาสนาอื่นได้อย่างมีความสุข ****ระดับ ม.ปลาย วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ครูอธิบายเนื้อหาให้นักศึกษาเข้าใจและให้นักศึกทำใบงานและค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต