วันที่ 9 ธันวาคม 2565 กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมาย จากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอวังเหนือให้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุขห่างไกลจากสิ่งเสพติด จำนวน 6 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 22 คน โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ -เปิดการอบรมโดย นายเลย สุวรพิชญา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง -อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุขห่างไกลจากสิ่งเสพติด โดยนายเกรียงไกร ทิศรีไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ -ประเด็นกฎหมายยาเสพติดให้ม่ โทษของยาเสพติดและบทลงโทษ ดาบตำรวจอุดม โทพล -การแบ่งกลุ่มระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมอบรมในเรื่องปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด การป้องกันและแก้ปัญหาร่วมกันในครอบครัว สังคมและชุมชน -การนำเสนอกิจกรรม -การมอบใบสำคัญสำหรับผู้ผ่านการอบรม -ปิดการอบรมตามโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตำบลวังทองอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ และนายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ เป็นผู้นิเทศการจัดกิจกรรม และปิดการอบรมโดยผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือและมอบใบสำคัญสำหรับผู้ผ่านการอบรม นางสาวนันทะณี ยามเลย ครูกศน.ตำบลวังทอง/รายงาน