วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-16.30น. นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอวังเหนือ เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ และสถานศึกษาขึ้นตรง ที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้รับความรู้และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างทั่วถึง และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยรับชม Facebook Live การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” วิทยากร โดย ดร.นันทา หงวนตัด (รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.) ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live (สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา))