ที่ 2 ธันวาคม 2565 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จัดโครงการรณรงค์หมอกควันไฟป่า (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2565) เพื่อให้นักศึกษา กศน.มีความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันไฟป่า เทคนิคการใช้เครื่องมือ เทคนิคการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ฝึกปฏิบัติการดับไฟป่า การจัดทำแนวกันไฟในป่าชุมชน และ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ณ กศน.อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง ชนาธิป มือแข็ง...ภาพ นัทธพงศ์ ตามวงค์...เรียบเรียง