วันที่ 1 ธันวาคม 2565 กศน.ตำบลวังทอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5 ระดับประถมรายวิชาภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านและเขียนพยัญชนะในภาษาอังกฤษ ระดับม.ต้น รายวิชาทักษะพัฒนาอาชีพ เรื่องการฝึกทักษะอาชีพ กระบวนการผลิต การจัดการอาชีพ ระดับม.ปลาย รายวิชาทักษะขยายอาชีพ เรื่องการผลิตและการบริการทางการตลาด