วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud meeting พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศส.ปชต. ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอวังเหนือ