ประกาศสรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข120 ช่วง ตำบลแม่นาเรือ- ตำบลวังเหนือ


 

กศน.ตำบลวังทอง รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สนใจสมัคร ติดต่อได้ที่ครูนันทะณี ยามเลย โทร 0623707517


 

วันที่ 5 เมษายน 2566 นำโดย นางสาวจิรภา โทกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ คณะ ได้มาประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามองค์ประกอบ กศน.ตำบล ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย Good Teacher (ครูดี) Good Place Best-Check in (สถานที่ สภาพแวดล้อมดี) Good Activities (กระบวนการเรียนรู้ดี) Good Partnership (ภาคีเครือข่ายดี) และ Good Innovation (นวัตกรรมดี) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง กศน.ตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นต้นแบบให้กับ กศน.ตำบลในระดับพื้นที่อื่น ณ กศน.ตำบลวังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.ตำบลวังทองพบกลุ่มสัปดาห์ที่17 ระดับประถมวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 3 ม.ต้น และม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษในชีวิต ประจำวัน ทบทวนเนื้อหาให้นศ.ฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์
 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วม โครงการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุม ฯ เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชครู และบุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานด้านระบบประกันคุณภาพ ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
 

วันที่ 31 มกราคม 2566 กศน.ตำบลวังทอง ได้ดำเนินการประชุมชี้แจ้ง รายชื่อตัวแทนหน่วยงานตาม MOUและคัดเลือกตำแหน่งประธาน รองประธาน เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ของ ศส.ปชต. และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลวังทอง โดยมีการคัดเลือกให้นายบุญหลง เจริญสุข กำนันตำบลวังทอง เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ นายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ ครู คศ1 และนายนัทธพงศ์ ตามวงค์ ครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานในการแต่งตั้งคณะกรรม ณ กศน.ตำบลวังทอง นายนัทธพงศ์ ตามวงค์ ครูอาสาฯ/ภาพ นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง/รายงาน