วันที่15มิย.66 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5 ระดับประถมวิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานระดับม.ต้นและม.ปลาย


 

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายเคลื่อนที่ ณ บ้านสารภี หมู่ที่ 6 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรแซนวิชไส้ทะลัก จำนวน5ชั่วโมง ณ บ้านสารภี หมู่ที่ 6 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 7 คน

 

ประกาศสรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข120 ช่วง ตำบลแม่นาเรือ- ตำบลวังเหนือ


 

กศน.ตำบลวังทอง รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สนใจสมัคร ติดต่อได้ที่ครูนันทะณี ยามเลย โทร 0623707517


 

วันที่ 5 เมษายน 2566 นำโดย นางสาวจิรภา โทกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ คณะ ได้มาประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามองค์ประกอบ กศน.ตำบล ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย Good Teacher (ครูดี) Good Place Best-Check in (สถานที่ สภาพแวดล้อมดี) Good Activities (กระบวนการเรียนรู้ดี) Good Partnership (ภาคีเครือข่ายดี) และ Good Innovation (นวัตกรรมดี) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง กศน.ตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นต้นแบบให้กับ กศน.ตำบลในระดับพื้นที่อื่น ณ กศน.ตำบลวังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.ตำบลวังทองพบกลุ่มสัปดาห์ที่17 ระดับประถมวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 3 ม.ต้น และม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษในชีวิต ประจำวัน ทบทวนเนื้อหาให้นศ.ฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์
 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วม โครงการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุม ฯ เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชครู และบุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานด้านระบบประกันคุณภาพ ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง