วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ครูกศน.ตำบลวังทอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 ร่วมกับ อบจ.จังหวัดลำปาง วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี นครลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลวังเหนือ รพสต.ทุกแห่งในอำเภอวังเหนือและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอำเภอวังเหนือ โดยมีการวิเคราะห์ระดมความคิดปัญหาความต้องการด้านสุขภาพในพื้นที่แต่ละตำบล และนำมาจัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์อำเภอวังเหนือ