วันที่16กุมภาพันธ์2567 กศน.ตำบลวังทองจัดการเรียนการสอนวิชาวัสดุศาสตร์ ให้นักศึกษาทำใบงานและค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต