วันที่ 11 มกราคม 2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา โดยมี นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และนางสาวสุทธิลักษณ์ อินทรอัมพร นักวิชาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์การนิเทศเพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นความพร้อมในการจัดการศึกษาของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563