วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 นางสาวนันทะณี ยามเลยครู กศน.ตำบลวังทอง และ นายกตัญญู ปงลังกา ครูผู้สอนคนพิการ ได้รับมอบหมาย จากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดโครงการพัฒนาสังคมชุมชน หลักสูตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุธารทอง ตองตึง บ้านเมืองตึงใต้ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายพรชัย ชัยดายันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 21 คนเป็นชาย 4 คนหญิง 17 คน โดยวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 และ ได้ร่วมกันทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในครัวเรือนและแจกผู้ร่วมงานและภาคีเครือข่าย นางสาวนันทะณี ยามเลย ครูกศน.ตำบลวังทอง/รายงาน