วันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 นางสาวนันทะณี ยามเลยครู กศน.ตำบลวังทอง และ นายกตัญญู ปงลังกา ครูผู้สอนคนพิการ ได้รับมอบหมาย จากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดโครงการพัฒนาสังคมชุมชน หลักสูตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านปงถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวสกาวรัตน์ พรมลาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 22 คนเป็นชาย 6 คนหญิง 16 คน โดยวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 และ ได้ร่วมกันทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในครัวเรือนและแจกผู้ร่วมงานและภาคีเครือข่าย นางสาวนันทะณี ยามเลย ครูกศน.ตำบลวังทอง/รายงาน