วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.ตำบลวังทอง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ( ict)ผ่านระบบสมาร์ทโฟน ณ กศน.ตำบลวังทอง โดยมี นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.วังเหนือและนายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ ครูผู้ช่วยเป็นวิทยากร และมีน.ส.นันทะณี ยามเลย นายกตัญญูปงลังกา น.ส.สุธาสินี เสียงดี เป็นผู้ช่วยวิทยากร