วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นางสาวนันทะณี ยามเลยครู กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมายจาก นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำสาคูไส้หมู ณ บ้านแม่เย็น หมู่ที่ 4 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสุบิน ก๋าเร็ว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่เย็น หมู่ที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในการ เปิดกิจกรรม และมีนางเสงี่ยม โทพล เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7 คน นางสาวนันทะณี ยามเลย ครูกศน.ตำบลวังทอง/รายงาน