วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.ตำบลวังทองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาทำการแบบทดสอบคะแนนกลางภาค2/2563 ระดับม.ต้นวิชาทักษะพัฒนาอาชีพ