วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 11 โดยสอบเก็บคะแนนวัดผลระหว่างภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ทั้งแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ ผ่านทาง Google Classroom และให้นักศึกษา เขียนแบบทดสอบอัตนัย เพื่อฝึกทักษะการเขียน โดยได้รับการนิเทศจากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้