วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครูกศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมายจาก นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดกิจกรรมโครงการอบรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร ณ บ้านเมืองตึงเหนือ โดยมีนายบุญหลง เจริญสุข กำนันตำบลวังทองเป็นประธาน ในการเปิดกิจกรรมและมีนางวนิดา วรรณศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้ร่วมกิจกรรม21คน