วันที่ 17-18 กันยายน 2565 กศน.ตำบลวังทอง สังกัด กศน.อำเภอวังเหนือ นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยในวันที่ 17 กันยายน 2565 ได้รับการนิเทศกองอำนวยการและสนามสอบ ผ่านการประชุมทางวีดีโอออนไลน์และการลงพื้นที่ จาก นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง