วันที่ 19-21 กันยายน 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ นายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ และนางสาวนันทะณี ยามเลย ครูกศน.ตำบลวังทองเข้าร่วมโครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางโดยมีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และบุคลการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จำนวน 49 คน โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นวิทยากรอย่างดียิ่งจาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอแม่เมาะ และอำเภอวังเหนือ ข้าราชการจาก กศน.อำเภอห้างฉัตรและอำเภอสบปราบ ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2565 ณ โรงแรมทรีธารา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง