วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.ตำบลวังทองพบกลุ่มสัปดาห์ที่17 ระดับประถมวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 3 ม.ต้น และม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษในชีวิต ประจำวัน ทบทวนเนื้อหาให้นศ.ฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์