วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครูกศน.ตำบลวังทอง คณะกรรมการและเลขานุการศส.ปชต. และนายบุญหลง เจริญสุข ประธานคณะกรรมการศส.ปชต เข้าร่วมประชุมการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายเอกศักดิ์ บุญพา ปลัดอาวุโสเป็นประธานในพิธีเปิด มีนายศุภฤกษ์ ใจเย็น เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีท้องถิ่นอำเภอวังเหนือเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ