วันที่ 4 กันยายน 2564 ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน เวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลวังทอง