วันที่15-28มิถุนายน2564กิจกรรมโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร 70 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายผู้ดูแลผู้สูงอายุตำบลวังทอง