31 สิงหาคม 2564 ผู้ใช้บริการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านเมืองตึงเหนือ