29 สค. 64 เวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน หมู่ที่2บ้านเมืองตึงเหนือ ตำบลวังทอง